Chuỗi Dày

Chuỗi Dày

Một cuốn sách chứa đầy các bài báo phê bình ...
Đó là một tệp sách / một thư mục ...
Nó sẽ được xuất bản bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai ...
Có lẽ sẽ có bản dịch sau ...