Chuyến đi một ngày - Những bài học tiếng Hà Lan

Khóa học ngôn ngữ - NT2 - Tiếng Hà Lan là ngôn ngữ thứ hai

Giáo viên: Turgay Usanmaz

Video: Turgay Usanmaz

Trang web: www.turkcedersleri.net