Điều khoản và điều kiện

Kính gửi khách truy cập trang web,

Khu vực này của trang web của chúng tôi đã được trao cho Turgay Usanmaz, một trong những tác giả của trang web của chúng tôi.

Phần này của trang web của chúng tôi cũng là một khu vực mà những người tham gia chia sẻ suy nghĩ của họ trong một môi trường tự do tư tưởng. Trách nhiệm của các bài báo viết thuộc về nguồn hoặc tác giả của bài báo.

Trang của chúng tôi không phải là thành viên hay người ủng hộ của bất kỳ đảng phái, tổ chức nào.

Chúng tôi mong muốn tất cả khách truy cập của chúng tôi có một sự duyệt web khoan dung và tự do trong tất cả các lĩnh vực của trang web của chúng tôi.

Từ ban quản trị trang web
Uygar Ozan