Tiệc Hóa Trang - Tích Hợp Toàn Diện

Khóa học ngôn ngữ - NT2 - Tiếng Hà Lan là ngôn ngữ thứ hai

Hội nhập toàn diện - Lễ hội hóa trang trong giờ học KNM (Kiến thức về xã hội Hà Lan) Học phần 2 - Cách cư xử, Chuẩn mực và Giá trị

Giáo viên: Turgay Usanmaz

Video: Turgay Usanmaz

Trang web: www.turkcedersleri.net